GARDENS OF CULTURE, STALOWA WOLA

GARDENS OF CULTURE - IDEAS COMPETITION FOR THE REVITALIZATION AND DEVELOPMENT CONCEPT OF THE PIŁSUDSKI SQUARE IN STALOWA WOLA 


client: Municipality of Stalowa Wola

typology: landscape architecture, architecture

location: Stalowa Wola

team: Urszula Cryer, Kaja Chrosczilewska

competition, year: 2017Stalowa Wola is a city in Poland, created in the late 30’s of the XXth century. Apart for the steel mills, the city is known for its Art Deco and Modernist architecture. 
The paintings of Piet Mondrian from the interwar period became the inspiration for the new structure of the square and the green areas. Geometric compositions that were a symbol of artistic innovation, reflect the innovation in the fields of technology, industry and architecture presented by the newly built steelworks and the city of Stalowa Wola.
Translating these compositions into the structure of the city gardens of Stalowa Wola respects the love of the city’s historical architectural styles for pure forms and spatial discipline, while emphasizing the importance of color in both art and the space of the city. The primary colors used in the paintings have been assigned to the basic elements / functions of the public space. This structure was extended beyond the boundaries of the study area to cover the entire centre of Stalowa Wola. This action gives an opportunity to connect the space torn by the railway line in the perception of its users and to organize the chaotic commercial and communication part.
Urban cultural gardens take on both recreational and educational functions. Basic colors scroll through functional zones creating an attractive urban space suspended on the spine - the communication axis.MIEJSKIE OGRODY KULTURY - KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA I REWITALIZACJI PLACU PIŁSUDSKIEGO W STALOWEJ WOLI

Stalowa Wola zaczęła powstawać pod koniec lat 30-tych XX wieku. Miasto kojarzone jest głównie z modernizmem oraz stylem art. Deco. 
Za inspirację do nowej struktury placu Piłsudskiego i terenów zielonych posłużyły obrazy Pieta Mondriana z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Geometryczne kompozycje będące symbolem artystycznej innowacji odzwierciedlają innowację w zakresie techniki, przemysłu i architektury jaką prezentowały nowobudowane huta i miasto Stalowa Wola. 
Przełożenie tych kompozycji na strukturę ogrodów miejskich Stalowej Woli respektuje zamiłowanie historycznych stylów architektonicznych miasta do czystych form i dyscypliny przestrzennej jednocześnie podkreślając wagę koloru zarówno w sztuce jak i przestrzeni miasta. Kolorom podstawowym użytym w obrazach przyporządkowano podstawowe elementy/funkcje przestrzeni publicznej. Strukturę tę rozciągnięto poza granice obszaru opracowania, by objąć nią całe centrum Stalowej Woli. Działanie to  daje szansę na połączenie rozdartej linią kolejową przestrzeni w postrzeganiu jej użytkowników oraz uporządkowanie chaotycznej części handlowo -komunikacyjnej.
Miejskie ogrody kultury przyjmują funkcję zarówno rekreacyjną jak i edukacyjną. Kolory podstawowe przewijają się przez strefy funkcjonalne tworząc atrakcyjną przestrzeń miejską zawieszoną na kręgosłupie – osi komunikacyjnej.