CITY CENTRE REGENERATION, ŁÓDŹ

URBAN DESIGN COMPETITION FOR THE PUBLIC SPACE REDEVELOPMENT OF THE PILOT AREA OF THE CENTRE OF ŁÓDŹ, POLAND

client: Municipality of Łódź

typology: urban and landscape design, urban regeneration, architecture

location: Łódź

team: Urszula Cryer, Kaja Chrosczilewska, Martina Troilo, Jakub Bębniarz

competition, year: 2016, RECOGNITION


Łódź is an industrial era city with many areas characterized by degradation of buildings and space, transport inaccessibility and concentration of negative social phenomena. This causes a decrease in their attractiveness, impoverishment and results in their depopulation. For this reason, one of the most important tasks of spatial planning should be revitalization, understood as "qualitative and integrated development of the city".

Our concept of revitalization of the city centre of Lodz proposes point-based activities on the district scale. The important part of the transformation will be the new quality of public space. The public space at the philharmonic hall will become a representative main square with fountains and sitting stairs. Water and greenery will connect the new railway station to the city center where a recreational space will be created over the head of the underground station. The consistently repeated linear composition of greenery will bring order to  the area of ​​the district and its elongated blocks. 

Ulica Włókiennicza (en. Textile Street) was envisioned as a shared space street with a fabric-like paving, weaving in different meeting points along it. It was connected to the Jaracza Street by an intimate passage enclosed by a one storey structure housing a car park at the back  and a number of small shops at the front of the building.  On top of it a publicly accessible rooftop garden will serve the residents of densely built up area.
Filling in the torn urban tissue of the city centre with new residential and service buildings, improving the technical condition of the existing structures and giving them a new function are other elements of change that reveal the possibilities of improving the existing situation. The form of the new development at Narutowicza Street is modeled on the principles laid out by the historic townhouses around, whereas the new facade of the Jaracza Passage refers to the existing brick wall. Partially demolished, dense city blocks remained open to ensure better ventilation and sun penetration.

In order to achieve the full dimension of revitalization, actions should be synchronized on many levels. At the same time, apart from the changes presented in the project, great attention should be devoted to promoting social activities and building of social capital.


KONKURS URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA ŁODZI

Łódź jest miastem, w którym występują obszary charakteryzujące się degradacją zabudowy i przestrzeni, niedostępnością transportową i koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Skutkuje to często obniżeniem ich atrakcyjności i niewłaściwą strukturą ekonomiczną, a w rezultacie ich wyludnieniem. Z tego powodu jednym z najważniejszych zadań planowania przestrzennego powinna być rewitalizacja, ujmowana jako „jakościowy i zintegrowany rozwój miasta”.

Projekt rewitalizacji śródmieścia Łodzi zakłada punktowe działania w skali dzielnicy.   
Składowym elementem proponowanej przemiany jest nowa jakość przestrzeni publicznej. Powstanie zatem kameralny pasaż Jaracza z ogrodem, ulica Włókiennicza z posadzką jak tkanina, reprezentacyjny plac główny przy filharmonii z fontannami i schodami. Woda i zieleń poprowadzą nas od dworca do śródmieścia gdzie nad głowicą dworca powstanie przestrzeń o charakterze rekreacyjnym. Spójnym elementem aranżacji projektowanych  obszarów jest liniowych charakter zieleni. Konsekwentnie powtarzany linowy sposób kształtowania zieleni porządkuje przestrzeń dzielnicy.  

Wypełnienie tkanki śródmieścia nową zabudową mieszkaniowo-usługową, poprawienie kondycji technicznej zabudowy oraz nadanie jej nowej funkcji to kolejne elementy przemiany, które odkrywają możliwości wykorzystania zastanej sytuacji. Forma nowej zabudowy przy ulicy Narutowicza wzorowana jest na zasadach wytyczonych przez istniejące wokół kamienice natomiast elewacja pasażu Jaracza nawiązuje do istniejącego ceglanego muru. Częściowo zdegradowane kwartały pozostały otwarte dla zapewnienia lepszego przewietrzania. 

Aby osiągnąć pełen wymiar rewitalizacji należy zsynchronizować działania na wielu płaszczyznach. Równolegle oprócz przedstawionych w projekcie przemian powinny być zatem rozpowszechniane aktywności społeczne.